Белорусская литература

5 класс

 

21.04.2020 М. Лужанін “Добры хлопец Дзік”

1)Прачытаць с.72-89

2)Падрыхтаваць вусную замалёўку “Як Дзік апынуўся ў сям’і Гаспадара”

22.04.2020 М. Лужанін “Добры хлопец Дзік”

1)Прачытаць раздзелы с.89-105

2)Пераказ аднаго з раздзелаў твора (на выбар)/p>

29.04.2020 Іван Пташнікаў “Алені”. Вобраз Іркі

Д.з. стар.255-261


30.04.2020 Алесь Жук “Стары бабёр”Д.з. Падрыхтаваць вусны аповед пра старога бабра і яго вандроўку ў пошуках новага жытла.
29.05.2020 Уладзімір Караткевіч “Былі ў мяне мядзведзіПрачытаць. Пераказ “Першая сустрэча з Бурыкам”
05.05.2020 Уладзімір Караткевіч “Былі ў мяне мядзведзіПрачытаць с. 115 - 120. Адказы на пытанні
11.05.2020

Прыгадайце творы, якія вывучылі ў раздзеле “Сцежкамі дзяцінства” і запоўніце табліцу:

Аўтар

 

Твор

Дзеючыя асобы

 

Жанр

 

Тэма твора

Галоўная думка

 

“Дарэктар” (урывак з паэмы “Новая зямля”)

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінцусь

зюк

абразок

 

 

 

“У старых дубах”

 

 

 

 

 

 

Міхась  Лынькоў

 

 

 

 

 

 

Рыгор Барадулін

 

 

 

 

 

 

 

“Цітаўкі”

 

 

 

 

 

 

 

“Страта”

 

 

 

 

 

 

 

“Былі ў мяне мядзведзі”

 

 

 

 

 

Максім Лужанін

 

 

 

 

 

 

 

 

13.05.2020 Разгорнуты вусны адказ на пытанне з элементамі характарыстыкі літаратурнага героя” (па адным з папярэдне вывучаных твораў)

Прыклады пытанняў да разгорнутага адказу: 1.“Заўчаснае сталенне Міколкі”( М. Лынькоў. “Васількі”)2. “Паступовае сталенне Стася”( Г. Далідовіч. “Страта”) 3. “Дзед Агей у жыцці Кастуся” (А.Кудравец. “Цітаўкі”) 4. “Дружба Сяргея з Бурыкам” (У.Караткевіч.  “Былі ў мяне мядзведзі”)

  1. “Дзік- адданы і надзейны сябар” (М.Лужанін. “Добры хлопец Дзік”)

 

свернуть

6 класс

 

22.04.2020 Іван Пташнікаў “Алені”.Д.з. Чым так вабіла прырода Ірку?
23.04.2020 Іван Пташнікаў “Алені”.Д.з. Падрыхтаваць вусную замалёўку на адну з тэм: “Ірка і яе алені”, “Ірчына пушча”, “Свет Ірчыных захапленняў”
30.04.2020 Іван Пташнікаў “Алені”. Вобраз Іркі.Д.з. стар.255-261
06.05.2020 Янка Маўр “Багіра”.Д.з. Вусная замалёўка “Лёс Багіры”
07.05.2020 Янка Маўр “Багіра”.Д.з. Падрыхтаваць вусны аповед пра свайго хатняга сябра (кошку, сабаку ці іншую жывёлу)
13.05.2020 Якуб Колас “Конь і сабака”.Д.з. вывучыць байку на памяць.
14.05.2020 Алесь Звонак “Гарбуз”Д.з. стар. 273-276
20.05.2020 У. Корбан “Малпін жарт”.Д.з. выразнае чытанне
21.05; 27.05 Р. Баравікова “Гальштучнік” Д.з. стар. 281-291.
28.05.2020 Шульцэ “Роберцік”

 

свернуть

7 класс

 

22.04.2020 М. Лупсякоў “Мэры Кэт”. Вобраз галоўнага героя твора

Вывучыць урывак з апавядання (пачынаючы са слоў: “Я чую… і да канца твора) на памяць.

24.04.2020 А. Васілевіч “Горкі ліпавы мёд

А. Васілевіч “Горкі ліпавы мёд”

А) Характарыстыка Андрэя і Лідачкі

25.04.2020 Паэзія ў прозе і проза ў паэзіі

Прачытаць с.161-162, пыт. 1-3.


29.04.2020З. Бядуля “Шчасце не ў золаце”

С.162-163, выр. чыт., адказаць на пытанні 3, 4, 8.


01.05.2020 Паэзія ў прозе і проза ў паэзііС.161-162
13.05.2020 Уладзімір Караткевіч. “Зямля пад белымі крыламі”. “Просім у хату, госцейкі нашы!”Прачытаць твор. Адказваць на пытанні

 

свернуть

8 класс

 

 

21.04.2020 К. Крапіва “Ганарысты Парсюк”, “Дыпламаваны Баран”

Дамашняе заданне: вывучыць байку “Дыпламаваны Баран” на памяць

25.04.2020 Сказы з адасобленымі акалічнасцямі, знакі прыпынку ў іх.Дамашняе заданне: пазнаёміцца з правіламі на с.244-245, выканаць пр.360.
05.05.2020 Янка Купала. ПаўлінкаПрачытаць акт І
12.05.2020 Я. Купала. “Паўлінка”. Вобраз Паўлінкі як увасабленне беларускага нацыянальнага характару

Прачытаць акт ІІ. Напісаць сачыненне-разважанне (на выбар)

  1. Што з’яўляецца галоўнай перашкодай на шляху Паўлінкі да шчасця?
Якія рысы характару Паўлінкі дазваляюць атаясамліваць яе вобраз з вобразам маладой Беларусі?

 

свернуть

9 класс

 

 

20.04.2020 Іван Шамякін. Аповесць “Непаўторная вясна” (1-я кніга пенталогіі “Трывожнае шчасце”)

Дамашняе заданне: прачытаць аповесць, прачытаць па падручніку с. 205-217.

21.04.2020 Іван Шамякін. Аповесць “Непаўторная вясна”. Маральна-этычная праблематыка твора

Дамашняе заданне: характарыстыка вобразаў Пятра і Сашы. Падрыхтаваць паведамленне на тэму “Маральна-этычныя праблемы ў аповесці“

25.04.2020 Я. Брыль. Апавяданне “Memento mori”Дамашняе заданне: прачытаць першыя тры раздзелы аповесці У. Караткевіча “Дзікае паляванне караля Стаха”

 

 

 

 

 

свернуть

10 класс

 

 

 

 

 

21.04.2020 У. Караткевіч “Каласы пад сярпом тваім”.Д.з.: вобраз Алеся Загорскага
05.05.2020 : Прадстаўнікі дваранства і сялянства ў рамане “Каласы пад сярпом тваім”.Ідэйна-мастацкі змест рамана “Каласы пад сярпом тваім”Д.з. Прачытаць п’есу А.Макаёнка “Зацюканы апостал”
12.05.2020 А.Макаёнак. Жыццёвы і творчы шлях. Жанравая адметнасць п’есы “Зацюканы апостал”.Д.з. ведаць біяграфію пісьменніка; характарыстыка персанажаў п’есы
19.05.2020 А.Макаёнак. П’еса “Зацюканы апостал”. Характарыстыка персанажаў твора. Маральна-этычны змест п’есыД.з. А. Макаёнак “Трыбунал”
26.05.2020 А.Макаёнак. П’еса “Трыбунал”.

 

свернуть

11 класс

 

 

23.04.2020 Разнастайнасць творчых індывідуальнасцей у сучаснай паэзіі

Ведаць разнастайнасць творчых індывідуальнасцей сярод паэтаў.

Умець успрымаць лірычныя творына эмацыянальна-вобразным  

              узроўні і аналізаваць, абгрунтоўваць сваю ацэнку

              прачытанага і весці дыскусію.

С. 193-202, адказы на пытанні. Вывучыць на памяць верш (на выбар)  з сучаснай паэзіі.


24.04.2020 Пошукі і наватарства ў галіне паэтычнай формы

Падрыхтаваць паведамленне па сучаснай беларускай паэзіі:

  • “Багацце творчых індывідуальнасцей у сачаснай беларускай паэзіі”;
  • “Грамадскае і асабістае ў творах сучасных паэтаў” (аўтар на выбар);
  • “Гуманістычны пафас сучаснай беларускай паэзіі”.

 

30.04.2020 Тэматычная і сацыяльна-філасофская праблематыка сучаснай прозы(агляд)Дамашнее заданне: Скласці канспект с.234-237, пыт. 1,2.

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть