Белорусский язык

5 класс

 

20.04.2020 Прамое і пераноснае значэнне слова.  

Д.з. §24, пр. 184

21.04.2020 Прамое і пераноснае значэнне слова.

Д.з. § 24. Пр.185

24.04.2020 Сінонімы.

Д.з. §25, пр. 191

25.04.2020 Антонімы.Д.з. §26, пр. 199
01.05.2020 АмонімыД.з. §27, пр. 206
04.05.2020 Агульнаўжывальныя словы і словы абмежаванага ўжыткуД.з. §28, пр. 212
05.05.2020 Агульнаўжывальныя словы і словы абмежаванага ўжыткуД.з. §28, пр. 218
08.05.2020 Устарэлыя словыД.з. §29, пр. 124
11.05.2020 НеалагізмыД.з. §30, пр. 230
12.05.2020 Запазычаныя словы ў беларускай мовеД.з. §31, пр. 238
18.05.2020 Паняцце пра фразеалагізмы
18.05.2020 Паняцце пра фразеалагізмы
18.05.2020 Паняцце пра фразеалагізмыД.з. §32, пр. 246
25.05.2020 Падагульненне вывучанагаД.з. пр. 251
28.05.2020 Падагульненне вывучанагаД.з. пр. 263

 

свернуть

6 класс

 

 

 

 

 

20.04.2020 Лічэбнікі, якія абазначаюць цэлыя лікіД.з. стар. 161-163 (правіла), пр. 289
23.04.2020 Колькасныя лічэбнікі адна, дзве, тры, чатыры і зборныя абое, абодва, абедзве, іх ужыванне.Д.з. стар. 167 (правіла), пр.296
24.04.2020Змяненне і ўжыванне лічэбнікаў сорак, сто, дзевяноста, ад пяцідзесяці да васьмідзесяці, ад двухсот да дзевяцісот, нуль, тысяча, мільён, мільярдД.з. стар. 170 - 171(правіла), пр.300
25.04.2020 Скланенне, ужыванне і правапіс састаўных колькасных лічэбнікаўД.з. стар. 171 (правіла), пр. 303
30.04.2020 Скланенне, ужыванне і правапіс парадкавых лічэбнікаўД.з. §47, пр.313
04.05.2020 Скланенне, ужыванне і правапіс зборных лічэбнікаўД.з. §49 , пр. 334
05.05.2020 Займеннік як часціна мовы. Разрады займеннікаў па значэнніД.з. §50, пр.340
11.05.2020 Змяненне займеннікаў. Асабовыя займеннікіД.з. §53 , пр. 353
14.05.2020 Зваротны займеннік сябе. Прыналежныя займеннікіД.з. §53 (стар. 204-207), пр.359
15.05.2020 Указальныя займеннікіД.з. §53 (стар. 208), пр.366
18.05.2020 Азначальныя займеннікіД.з. §53 ( стар.211-214) , пр. 378
22.05.2020 Пытальныя і адносныя займеннікіД.з. §53 (стар. 215-217), пр.384
25.05.2020 Няпэўныя займеннікіД.з. §53 (стар. 218-221), пр.389
28.05.2020 Адмоўныя займеннікіД.з. §53 (стар. 221), пр.394

 

свернуть

7 класс

 

20.04.2020 Прыназоўнікі простыя, складаныя і састаўныя, іх правапіс

А) самастойнае знаёмства з тэарэтычным матэрыялам параграф 36.

Б) завучванне тэарэтычнага матэрыялу параграф 36

В) пісьмовае выкананне пр 260 (па ўмове)

)Г знаёмства з парадкам марфалагічнага разбору прыназоўніка с. 172-173

22.04.2020 Злучнік як часціна мовы. Злучнікі простыя і састаўныя, адзіночныя, паўторныя і парныя.

А) самастойнае знаёмства з тэарэтычным матэрыялам параграф 38,39 с. 181, 185, 186

Б) пісьмовае выкананне пр 280;

25.04.2020 Тэма: Злучальныя і падпарадкавальныя злучнікі. Злучальныя злучнікі, іх ужываннек

А) самастойнае знаёмства з тэарэтычным матэрыялам параграф 40, 41;

Б) пісьмовае выкананне пр. 292 (па ўмове).

29.04.2020 Тэма: Падпарадкавальныя злучнікі, іх ужыванне

А) самастойнае знаёмства з тэарэтычным матэрыялам параграф 42;

Б) пісьмовае выкананне пр 300 або 301.

04.05.2020 Часціца як службовая часціна мовы. Асноўныя разрады часціцД. З. Пар. 43,44, пр. 325
05.05.2020 Правапіс часціц Дамашняе заданне: п.45, пр. 330
13.05.2020 Кантрольны дыктант
18.05.2020 Выкличник як часцина мовы.§ 49,50 пр.364
20.05.2020 Пераход слоў з адной часціны мовы ў іншуюДамашняе заданне: п. 51, пр. 369 (1-3)

 

 

свернуть

8 класс

 

20.04.2020 Сказы з адасобленымі дапаўненнямі, знакі прыпынку ў іх.

Дамашняе заданне: параграф 49, пр 347, 348

21.04.2020 Сказы з адасобленымі акалічнасцямі, знакі прыпынку ў іх.

Дамашняе заданне: параграф 50, пр 355,360.

12.05.2020 Сказы з адасобленымі ўдакладняльнымі членамі сказа, знак прыпынку ў іх Дамашняе заданне: п. 51
19.05.2020 Параўнальны зваротДамашняе заданне: пр. 389

 

 

 

свернуть

9 класс

 

 

 

21.04.2020 Маналог. Дыялог, яго афармленне на пісьме

Маналог. Дыялог, яго афармленне на пісьме

А) самастойнае знаёмства з тэарэтычным матэрыялам параграф 33

Б)выкананне практыкавання 241, 243

Дамашняе заданне: параграф 33, пр 246 (напісаць сачыненне-мініяцюру на тэму “Дзе нараджаецца роднае слова”)

22.04.2020 Сказы з ускоснай мовай

А) самастойнае знаёмства з тэарэтычным матэрыялам параграф 34

Б)выкананне практыкавання 248 251

Дамашняе заданне: параграф 34, пр 250

29.04.2020 Цытаты, іх роля ў выкананні, афармленне на пісьме

А) самастойнае знаёмства з тэарэтычным матэрыялам параграф 35

Б)выкананне практыкавання 255 (4-6 сказы па ўзору).

05.05.2020 Цытаты, іх роля ў выказванні, афармленне на пісьмеДамашняе заданне: пр. 258
12.05.2020 ЭпіграфДамашняе заданне: п.37, с. 184 (адказы на кантрольныя пытанні)
13.05.2020 Сінтаксіс як раздел граматыкі, яго асноўныя адзінкі і іх характарыстыка Дамашняе заданне: пр. 277
19.05.2020 Сінтаксіс як раздел граматыкі, яго асноўныя адзінкі і іх характарыстыкаДамашняе заданне: пр. 277
20.05.2020 Узаемасувязь сінтаксісу, лексікі і марфалогііДамашняе заданне: пр. 279

 

 

 

свернуть

10 класс

 

 

 

21.04.2020 Дзеепрыметнік і дзеепрыслоўе. Прыслоўе.Д.з.: §39-43, практ. 342
12.05.2020 Прыназоўнік, злучнік, часціца як службовыя часціны мовы. ВыклічнікД.з. §44-48 , пр. 363

 

свернуть

11 класс

 

 

 

23.04.2020 Сінтаксічныя прыметы складаных сказаў з рознымі відамі сувязі частак, знакі прыпынкуА) самастойнае знаёмства з тэарэтычным матэрыялам § 19, с. 171-172

 

Б) пісьмовае выкананне пр 196
30.04.2020 Канструкцыі з чужой мовай, ужыванне, знакі прыпынкуДамашнее заданне:§ 21, практ. 219

 

 

 

 

 

 

свернуть